jazykova skola cadca juliette 004Detský vek je obdobie, kedy dieťa vníma všetko okolo seba veľmi citlivo a intenzívne. Je to čas schopnosti najlepšie prijímať nové informácie, uložiť vo svojej hlavičke prirodzený spôsob osvojenia si nového jazyka.
U nás začíname s deťmi už od 3 rokov. Za 13 rokov poriadania týchto kurzov sme získali bohaté skúsenosti s prácou s malými deťmi v jazykovom vzdelávaní, o čom svedčí fakt, že kurzy sa stali u detí mimoriadne obľúbené

Priebeh výuky
Učiť sa cudzí jazyk od 3 rokov predstavuje aktivity, ktoré deti upútajú a rozvíjajú ich predstavivosť, aby prirodzené učenie sa jazyka vnímali ako hru. Vaše deti budú u nás spievať, tancovať, maľovať, kreatívne tvoriť nielen prostredníctvom hier, ale aj interaktívneho sa zapájania do prirodzeného vyučovacieho procesu. Samozrejmosťou je pitný režim a sladká odmena na konci vyučovacej hodiny. Vyučovanie prebieha v prostredí, ktoré predstavuje detskú izbu, aby sa deti cítili čo najlepšie, pretože prirodzené prostredie je veľkým aspektom pri dosahovaní želaných výsledkov.

Vaše dieťa sa bude u nás učiť:

  • jazykova skola cadca juliette 003Počúvaním
  • Opakovaním
  • Rozprávaním príbehov
  • Spievaním a tancovaním
  • Počítaním
  • Maľovaním
  • Tvorením (vystrihovaním, lepením)
  • Reagovaním na podnety
  • Písaním, čítaním (u starších detí)

 

jazykova skola cadca juliette deti tinedzeri 01Rozvoj vedomostí a spoločenského povedomia:
Osvojovanie si cudzieho jazyka nepredstavuje len samotný jazyk, ale i rozvoj v ďalších oblastiach života. Deti sa počas vyučovacieho procesu rozvíjajú i v povedomí o životnom prostredí, ďalších kultúrach, rešpektovaní rozdielov medzi kultúrami, učia sa pracovať v skupinách, rešpektovať názory ostatných a vyjadriť svoj vlastný názor, svoje pocity, želania, túžby. To znamená, že veľký dôraz sa kladie i na rozvoj medziľudských vzťahov a samotného jedinca.


Forma vyučovania

jazykova skola cadca juliette deti tinedzeri 02Vyučovací proces prebieha v malých skupinkách (do 6 detí) rozdelených podľa veku alebo formou individuálnych hodín, kde sa venujeme len 1 dieťaťu.

Skupiny:
3-4 ročné deti (60 minút)
5-6 ročné deti (90 minút)
7-8 ročné deti (90 minút)
9-10 ročné deti (90 minút)

 

Tínedžeri:
U tínedžerov sú deti rozdelené do skupín podľa veku a vedomostí po vzájomnej konzultácii. Vyučovanie je možné vo všetkých formách – individuálne vyučovanie, mini skupiny, skupiny, kurz zostavený presne podľa skupinky uchádzačov s rovnakým cieľom. Možnosť výberu i dĺžky a intenzity vyučovania.

Deviataci
V tomto jazykovom kurze sú žiaci pripravovaní na skúšky na strednej škole a presne vedení k forme výuky jazyka na strednej škole, preto prechod zo základnej na strednú školu nebýva pre nich tak náročný. Máme bohaté skúsenosti s výukou na strednej škole, preto presne vieme, čo Vaše deti potrebujú.

Máte otázky? Kontaktujte nás.